„Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną” to projekt realizowany przez Powiat Pleszewski począwszy od listopada 2014 roku do 30 kwietnia 2016 roku. Projekt realizowany jest w ramach programu PL 07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno–epidemiologicznych i finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EGO.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów takich jak m.in.: niedostosowanie publicznego systemu usług zdrowotnych, szczególnie w zakresie opieki długoterminowej do dynamicznego wzrostu zapotrzebowania ze strony osób starszych oraz przewlekle chorych i niesamodzielnych; ograniczonej oferta usług opiekuńczych w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego; braku systemowego przeciwdziałania upadkom osób starszych przyczyniający się do pogorszenia stanu zdrowia tej subpopulacji; niskiej świadomości społeczeństwa w zakresie opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi; niedostosowanie infrastruktury jednej z największych placówek opiekuńczych w województwie do standardów i potrzeb pacjentów.

Projekt kierowany jest do następujących grup odbiorców: osób starszych przewlekle chorych i niesamodzielnych, mieszkańców powiatu pleszewskiego, którym udostępnione zostaną usługi poradnicze, rehabilitacyjne i opiekuńcze w ramach projektu; rodziny i opiekunowie oraz osoby z bezpośredniego otoczenia osób starszych chorych i niesamodzielnych korzystających z usług uruchomionych dzięki projektowi; personel medyczny DPS Pleszew, który zostanie przeszkolony w zakresie nowoczesnych metod terapii i opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi.

Celem ogólnym planowanego przedsięwzięcia jest lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej do zaspokojenia potrzeb szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych poprzez: poprawę standardu działalności opiekuńczej oraz rozszerzenie zakresu usług rehabilitacyjnych w DPS w Pleszewie; modernizację obiektu i doposażenie placówki w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny; profilaktykę przeciwdziałania upadkom – jednej z bardzo częstych przyczyn osłabienia sprawności osób starszych; zapewnienie większego wsparcia osobom starszym i niesamodzielnym oraz ich rodzinom w bezpośrednim otoczeniu placówki; poprawę kwalifikacji i umiejętności personelu placówki.

Projekt składa się z działań inwestycyjnych – dotyczących infrastruktury Domu i sprzętu medycznego oraz szerokiego pakietu działań merytorycznych oraz nieinwestycyjnych, skierowanych do osób starszych, chorych, wymagających wsparcia oraz do ich otoczenia.

Działania inwestycyjne przewidziane do realizacji w ramach niniejszego projektu polegać będą na:

  • kompleksowym remoncie i modernizacji infrastruktury budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w celu poprawy zdrowia i komfortu życia mieszkańców DPS,
  • zakupie aparatury medycznej i sprzętu rehabilitacyjnego w celu poprawy bazy rehabilitacyjnej i rozszerzenia zakresu usług świadczonych przez DPS Pleszew w siedzibie placówki.

Realizacja tych zadań jest warunkiem niezbędnym rozszerzenia zakresu świadczeń oferowanych osobom starszym i niesamodzielnym oraz zwiększenia jakości opieki medycznej w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego.

Wśród działań nieinwestycyjnych służących osiągnięciu założonych w projekcie celów, zaplanowane zostało:

  • uruchomienie ośrodka teleopieki,
  • przeprowadzenie programu badań przesiewowych pod kątem osteoporozy, cukrzycy oraz podwyższonego poziomu cholesterolu i nadciśnienia skierowane do osób powyżej 60 roku życia – zarówno mieszkańców DPS Pleszew, jak też osób spoza placówki,
  • uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego,
  • organizacja szkolenia kadr medycznych,
  • realizacja akcji informacyjno-promocyjnej, w tym konferencje z udziałem specjalistów, wydanie publikacji na temat standardów opieki długoterminowej,
  • wdrożenie programu edukacji pro-zdrowotnej, związanej z tematyką projektu, w terenie dla potencjalnych klientów pomocy społecznej i ich rodzin.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy ograniczonej oferty usług medycznych i opiekuńczych w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego oraz braku dostosowania tych usług do szczególnych potrzeb osób starszych niesamodzielnych, omówione szerzej w dalszej części studium wykonalności.

Realizacja przedsięwzięcia znajduje uzasadnienie w kontekście zmian demograficzno-społecznych oraz trendów epidemiologicznych w obszarze oddziaływania projektu. W województwie Wielkopolskim – podobnie jak w całym kraju – wzrasta ilość osób starszych i niesamodzielnych wymagających specjalistycznej opieki całodobowej. Szacuje się, że w Wielkopolsce w 2035 r. odsetek ludności w wieku 60+ będzie wynosił ponad 28%. Grupa osób starszych powiększała się w latach 2005-2012 o ok. 22,5 tys. osób średniorocznie, natomiast miejsc w domach pomocy społecznej przybywa zaledwie kilka w skali roku. Dostępność innych form wsparcia osób starszych i niesamodzielnych także nie odpowiada wielkości zapotrzebowania – na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych czeka się kilka miesięcy, trudno jest o objęcie opieką długoterminową pacjentów pozostających w domu ze względu na powszechnie obserwowany niski poziom kontraktowania tych usług przez NFZ.

Przewidziane w zakresie projektu działania nie tylko pozwolą zaspokoić zapotrzebowanie na stacjonarne usługi w ramach rehabilitacji i opieki zdrowotnej, ale także zapewnią podniesienie sprawności osób objętych opieką domową poprzez zwiększoną ilość usług pielęgniarskich i lekarskich w terenie, uruchomienie możliwości wypożyczania sprzętu do rehabilitacji, oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla bliskiego otoczenia grupy docelowej projektu w zakresie profilaktyki upadków.

W wyniku wdrożenia projektu nastąpi zmniejszenie obciążeń systemu służby zdrowia w Polsce rosnącymi potrzebami stacjonarnej całodobowej opieki nad osobami chorymi przewlekle i niesamodzielnymi oraz seniorami. Wdrożenie planowanego przedsięwzięcia przyczyni się w dłuższej perspektywie czasowej do realizacji nadrzędnych celów określonych dla Programu PL07, tj. poprawy zdrowia publicznego oraz ograniczenia społecznych nierówności w zdrowiu.

Licznik
odwiedzin:
219